SIS - DOSTĘP DO DANYCH - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Biuletyn Informacji Publicznej

SIS - DOSTĘP DO DANYCH

SIS - DOSTĘP DO DANYCH

SIS - DOSTĘP DO DANYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest COT KSI (Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego) - Komendant Główny Policji. Zadania COT KSI w aspekcie administrowania i nadzoru nad danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Ponadto na podstawie regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

-Uzyskania wyczerpujących informacji;
-Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;
- Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W celu uzyskania informacji, należy złożyć wniosek w formie pisemnej na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Wniosek powinien zawierać:

- Imię i nazwisko składającego wniosek;
- Numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
-Obywatelstwo;
- Datę i miejsce urodzenia;
-Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość z czytelnym zdjęciem;
-Miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
-Przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
-Podpis osoby składającej wniosek.niosek;
-Podpis osoby składającej wniosek.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej KGP pod adresem: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp.html

Lub na stronach:
http://bip.kgp.policja.gov.pl w zakładce Centralny Organ Techniczny KS
http://www.policja.pl - w zakładce o POLICJI - Współpraca Międzynarodowa - Strefa Schengen
http://www.giodo.gov.pl - w zakładce Współpraca Międzynarodowa - Schengen - Schengen a ochrona danych osobowych znajduje się Przewodnik Wspólnego Organu Nadzorczego Schengen- Jak wykonać prawo dostępu. Przewodnik jest także dostępny w języku angielskim.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie.

Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono.

Należy mieć na uwadze, że wykorzystywanie danych systemu SIS może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę prawną osób, których dane są przechowywane w systemie SIS, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę, nad tym czy wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

Kontrola ta jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych. Za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem wykorzystywanie danych SIS odpowiada Skarb Państwa.


Metryczka

Data publikacji 10.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Potrykus
Osoba udostępniająca informację:
Anetta Potrykus Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
do góry