RODO - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji  w Wejherowie: 


- adres: ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo,

  1.      Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie sprawuje inspektor ochrony danych:


- adres: ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo,
- e-mail: iod.wejherowo@gd.policja.gov.pl

3.         W  Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, dane osobowe przetwarza się wyłącznie  w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:

·       realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a lub  art. 9 ust. 2 lit. a);

·       zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. b);

·       wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, m. in. w zakresie realizacji zadań  związanych z zatrudnieniem (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. c lub  art. 9 ust. 2 lit. b i j);

·       ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. d lub art. 9 ust. 2 lit. c);

·       wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. e);

·       realizacji zadań w ramach uzasadnionego interesu administratora, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i wewnętrzne cele administracyjne, analityczne  i statystyczne (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. f lub  art. 9 ust. 2 lit. f).

4.     Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5.     Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 

·       prawo dostępu do własnych danych osobowych,

·       prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

·       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

·       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania   określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku  w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

 

7.     Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 28.05.2018
Data modyfikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Żownir
Osoba udostępniająca informację:
Anetta Potrykus Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba modyfikująca informację:
Anetta Potrykus
do góry