Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres listem tradycyjnym.

 

Informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji pulicznej jest każda informacja o sprawach publicznych, do której udostępnienia zobowiązany jest organ władzy publicznej.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacjami publicznymi nie są:
- informacje ogólnodostępne (Wyrok NSA w Warszawie II SAB 372/03 2003.11.20),
- wnioski dotyczące interpretacji i wykładni przepisów prawa, również w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (Wyrok NSA w Warszawie II SA 3301/02 2002.12.19).

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r. II SA 4059/02 "Wnioskiem w świetle ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych."

W celu usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi prosimy, aby kierowane do nas zapytania zawierały następujące dane:
- imię nazwisko,
- datę,
- adres zwrotny email lub pocztowy,

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Ul. Dworcowa 14, 84 – 200 Wejherowo

tel. 47 742 97 06; fax 47 742 97 46/48

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 


Pliki do pobrania

  • Wniosek
    26.10.2017 09:34
    (doc 31.5 KB)

Metryczka

Data publikacji 09.02.2012
Data modyfikacji 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Potrykus
Osoba udostępniająca informację:
Anetta Potrykus Stanowisko Samodzielne ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Anetta Potrykus
do góry